Username: noru
Real Name: joe smitherson
IM Handle: norupunk
Bio:
Stuff to do: